فروش ویژه
کامپوزیت UltraDent - Vit-l-escence اولترادنت
1,250,000 تومان
کامپوزیت وایتال سنس اولترادنت
فروش ویژه
مواد ترمیمی>> کامپوزیت قدامی
700,000 تومان
کامپوزیت GC-Aenial
فروش ویژه
سافت تیشو کاندیشنر Medicept-D-Soft
1,000,000 تومان
سافت تیشو کاندیشنر Medicept-D-Soft